Page 8 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

8
Haber
Üniversitemiz Turizm Fakültesi, İstanbul
Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde 26-29 Ocak 2017 tarihleri ara-
sında düzenlenen, Doğu Akdeniz ve Avras-
ya’nın en büyük turizm buluşması niteliğin-
deki “21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı (EMITT 2017)”na katıldı.
Turizm Fakültesi’nden yapılan açıklama-
da ulusal ve uluslararası çok sayıda turizm
sektörü profesyonelinin katılımının ger-
çekleştiği fuarda, yapılacak görüşmelerle
yeni işbirlikleri kurma ve mevcut ilişkileri
kuvvetlendirmenin amaçlandığı belirtildi.
Fuarda acenteler, oteller, sektör temsilcile-
ri, turizm akademisyenleri ve kamu kurum
temsilcileriyle görüşülerek; Turizm Fakül-
tesi’nin, uygulama otelinin ve fakültece dü-
zenlenen sektör-üniversite buluşması etkin-
liğinin tanıtımlarının yapıldığı ifade edildi.
Ayrıca alanlarında uzman konuşmacıların
sunumlarına ve söyleşilerine iştirak edildiği
ve farklı ülkelerden gelen sektör temsilcile-
riyle fikir alışverişinde bulunulduğu belirtil-
di.
Muhteşem Çağın Mütevazi Çocukları “Selçuklular”
Turizm Fakültesi EMITT 2017’ye Katıldı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcili-
ği’nin düzenlemiş olduğu “Muhteşem
Çağın Mütevazi Çocukları Selçuklular”
konulu konferans, Prof. Dr. Fazıl Tekin
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan
konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Öğren-
ci Temsilcisi Fahri Yetiş’in açılış konuşma-
sı ile devam etti. Ardından, 2011 yılında
Türk Tarih Kurumu 80. Yıl Bilim ve Teşvik
Ödülüne, 2012 yılında ise Türk Ocağı 100.
Yıl Gökalp İlim Teşvik Armağanı’na layık
görülen Doç. Dr. Erkan Göksu’nun çalış-
maları ve hayatı anlatıldı.
Göksu, Selçuklu Tarihi çalışmaları kap-
samında Karahanlı isminin devlet adı
olmasının batılı çalışmalarla oluştuğu
konusuyla sözlerine başladı. İkinci ola-
rak, Göksu, çift başlı kartal simgesinin bir
bayrak temsili olmadığını, remi bayrak ve
resmi dil kavramlarının Selçuklu Devri’n-
de olmadığı konularına değindi. Kültür
ve medeniyet devleti olan Selçuklular ile
ilgili kaynakların sanıldığı kadar az ol-
madığını, mevcut kaynakların Türkçe’ye
çevrilmediğini de ekledi. Göksu, “Ta-
rihçilerin temel kaidesi ‘zaman ruhu’dur,
bunu Hegel’den etkilenerek söylüyoruz
ama olayları hala günümüz perspektifiyle
açıklamaya çalışmak gibi bir hata yapı-
yoruz.” Diyerek katılımcıların sorularını
yanıtladı.
Konferans, Erkan Göksu’ya teşekkür ve
katılım belgesinin verilmesinin ardından
sona erdi.
Meltem Erçin