Page 7 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

7
7
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Başhekimliği’nin düzen-
lediği “Global Bütçe Uygulamaları Çalış-
tayı” 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde Prof.
Dr. Necla Özdemir Salonu’nda gerçekleşti.
Üniversite hastanelerinin bu yıl Sos-
yal Güvenlik Kurumu ile Global Bütçe
Anlaşması yapacak olmaları nedeniyle;
yeni başlayacak uygulamanın bilinme-
yen yönlerinin anlaşılması ve yaşanacak
sorunlara yönelik bilgilendirmelerin ya-
pılması amacıyla düzenlenen çalıştayın
açılışında konuşan Sağlık, Uygulama ve
Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Başar Sırmagül, çalıştayda sistemdeki de-
ğişikliğin 3. basamak sağlık hizmeti veren
üniversite hastanelerine etkileri üzerine
fikir alışverişi yapılarak bir fikir birliği
oluşturulmaya çalışılacağını söyledi. Prof.
Dr. Başar Sırmagül farklı üniversite has-
tanelerinden gelen katılımcıların çalıştaya
değerli katkılar sunacaklarını ifade etti.
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Üni-
versite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu,
düzenlenen çalıştayın anlamlı bir toplantı
olduğunu çünkü Global Bütçe Uygulama-
ları’nın üniversite hastaneleri açısından
yeni bir konu olduğunu ifade etti. Çalış-
tayda alınacak kararların ÜHB’ye iletile-
bileceğini ve bunun yol gösterici olabile-
ceğini belirten Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu,
başarılı bir toplantı geçirilmesini diledi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, üçüncü basamak sağlık hizmet-
leri sunmanın yanında eğitim-araştırma
faaliyetlerinde bulunan ve akademisyen
yetiştiren üniversite hastanelerinin prob-
lemlerinin çözümü için işbirliği yapılaca-
ğını belirterek, çalıştaydan üniversite has-
tanelerine yararı olacak fikirler çıkmasını
diledi. Prof. Dr. Hasan Gönen çalıştayın
düzenlenmesine emeği geçen herkese te-
şekkür etti.
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi
tarafından düzenlenen “Erasmus+ Prog-
ramı Koordinasyon Toplantısı”, Turizm
Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli Çok
Amaçlı Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantının açılışında konuşan Üniversi-
temiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami
Ünlüoğlu, uluslararası ilişkilerin üniver-
sitelerin gelişmişlik göstergelerinden biri
olduğunu belirtti ve kendilerinin de bu
konuya büyük önem verdiklerini ifade
etti. Üniversitemizin uluslararası ilişkiler
açısından bulunduğu noktaya gelmesine
katkıda bulunan herkese teşekkür eden
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, yararlı olacağı-
na inandığını belirttiği toplantının başarılı
geçmesini diledi. Üniversitemiz akademik
birimlerinden yöneticiler, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı yetkilileri ve Erasmus Bö-
lüm Koordinatörlerinin katıldığı toplantı-
da, Erasmus programındaki yenilikler ile
2017-2018 akademik yılından itibaren ge-
çerli olacak Erasmus Değişim Programları
Yönergeleri tanıtıldı.
Global Bütçe Uygulamaları
Çalıştayı Gerçekleştirildi
Üniversitemizde Erasmus Koordinasyon
Toplantısı Düzenlendi
Haber