Page 56 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

56
Türkiye’de Tarım Öğretiminin 171. Yılı Kutlandı
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlı-
ğı’nın, Türkiye’de tarım öğretiminin baş-
lamasının 171. yılı dolayısıyla düzenlediği
“Türkiye’de Tarım Öğretiminin 171. Yılı
Kutlama Programı”, Ali Numan Kıraç Yer-
leşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Etkinlikte öğrenciler adına konuşan fa-
külte temsilcisi Yusuf Ziya Aygün, ülke-
mizde tarımın özellikle 1980’den sonra
sanayi karşısında ikinci plana itildiğini
belirterek, bu anlayışın devam etmesinin
ileride ülkemiz açısından sıkıntılar doğu-
rabileceğini ifade etti. Gıdanın temel ih-
tiyaç olduğunu ve ikamesinin olmadığını
belirten Yusuf Ziya Aygün, ülkemizin ta-
rımdaki yüksek potansiyelinin çağdaş, ye-
nilenebilir ve doğayı bozmayan bir üretim
anlayışıyla değerlendirilmesinin gereğine
işaret etti.
Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube
Başkanı Özer Ülker konuşmasına dün-
yada tarım ve tarımsal ticaretin stratejik
öneminin arttığını belirterek başladı. Tür-
kiye’nin büyük bir tarımsal potansiyele
sahip olduğunu belirten Özer Ülker, ülke-
miz genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de
söz konusu potansiyelin bilgi, kararlılık
ve eğitimle ortaya çıkarılması gerektiğini
söyledi.
giderek artan insan ihtiyaçlarına cevap
verebilmesinin ziraat mühendislerinin
çalışmaları sayesinde olduğunu ifade
eden Özer Ülker, teknoloji ve eğitim ile iç
içe yürütülmesi halinde tarımın değişen
dünya koşullarına ayak uydurabileceğini
söyledi. Özer Ülker ekonomik kalkınma-
nın tarımdan geçtiğinin kabul edilerek,
çiftçiliğin bir meslek haline getirilmesinin
gereğine de işaret etti. Özer Ülker, Ziraat
Mühendisleri olarak 171 yıllık köklü bir
geçmişi olan bir mesleğin mensupları ol-
maktan dolayı gurur duyduklarını belir-
tirken, mesleğe bugüne kadar emeği geç-
miş tüm hocalara teşekkür etti.
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali
Koç, tarımda Ziraat Mühendisleri saye-
sinde 1940’lı yıllarda başlayan ve 1970’li
yıllara kadar devam eden “Yeşil Devrim”
ile üretimin artırıldığını ve bugün dün-
yanın gıda fazlası verdiğini belirtirken,
günümüzde bazı bölgelerde açlık sorunu
yaşanmasının gıda dağılımında yaşanan
sorunlardan kaynaklandığını söyledi.
Prof. Dr. Ali Koç her ne kadar bugün gıda
fazlası veriliyorsa da nüfusun sürekli art-
tığını ve bu nedenle de ileride sorunlar
yaşanmaması için tarımda yeni bir çığı-
rın açılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr.
Ali Koç Ziraat Mühendisliği eğitiminin
ülkemizdeki son durumuna da değinir-
ken, mesleğin bazı sorunlarına rağmen iyi
durumda olduğunu belirtti ancak yine de
reformun şart olduğunu söyledi.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz’un
“Tarım Sektörü ve Yükseköğretimdeki
Gelişmeler Doğrultusunda Tarım Eğiti-
mine Yeniden Bakış” konulu sunumu ile
devam eden etkinlik, 2016 yılı içerisinde
Ziraat alanında profesör, doçent, yardım-
cı doçent ve doktor unvanı alan ve yüksek
lisansını tamamlayanlara sertifikalarının
verildiği bölümle sona erdi.
Haber