Page 53 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

53
Haber
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi (İİBF) Dekanlığı ve Rekabet
Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “Tür-
kiye’de Rekabet Hukuku ve Rekabet
Kurumu Faaliyetleri” konulu etkinlik,
Prof. Dr. Fazıl Tekin Salonu’nda gerçek-
leşti. Etkinliğe Rekabet Kurumu Başka-
nı Prof. Dr. Ömer Torlak da konuşmacı
olarak katıldı.
Etkinlikte konuşan İİBF Dekan Veki-
li Prof. Dr. Ali Çelikkaya, etkinliğin
konuşmacılarından Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın İİ-
BF’ye 15 yıl hizmet vererek önemli
katkılarda bulunduğunu belirtti ve ken-
disine teşekkür etti. Rekabet Kurumu
Başkanı’nın İİBF’nin bir öğretim üye-
si olmasının fakülte öğrencileri için
önemli bir motivasyon kaynağı oldu-
ğunu da belirten Prof. Dr. Ali Çelik-
kaya, verimli bir etkinlik geçirilmesini
diledi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Hasan Gönen, Prof. Dr. Ömer Torlak’ın
İİBF’nin kurucu dekanı Prof. Dr. Fazıl
Tekin’den sonra fakülteye en çok emeği
geçen hocalardan biri olduğunu belirtti
ve halen Rekabet Kurumu’nda Üniver-
sitemizin gururu olarak görev yapmaya
devam ettiğini söyledi. Rekabet Kuru-
mu’nun bir ülkede ekonominin sağlıklı
işlemesi ve sürdürülebilir olması açısın-
dan olmazsa olmaz nitelikte olduğunu
belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, böyle
kurumların ekonominin işleyişinde rol
almasının 2023 hedeflerine ulaşılması
yolunda da önemli olduğunu ifade etti.
Yoğun iş temposuna rağmen etkinliğe
katıldığı için Prof. Dr. Ömer Torlak’a
teşekkür eden Prof. Dr. Hasan Gönen,
etkinliğin verimli geçmesini dileyerek
konuşmasını tamamladı.
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Ömer Torlak, kurumlarının asli görev
ve sorumluluklarından birinin de genç-
lerde rekabet konusunda farkındalık
yaratmak olduğunu belirterek, etkin-
liğin düzenlenmesine katkıda bulunan
herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Ömer
Torlak sunumuna piyasa, rekabet ve
ahlak kavramları hakkında konuşa-
rak devam etti. Piyasanın artık fiziksel
mekan zorunluluğunun kalmadığını
belirten Prof. Dr. Ömer Torlak, bugün
dünyanın neresinde üretildiğini bilme-
diğimiz ürünlere kısa sürede sahip ola-
bildiğimizi ve piyasa belirleyicileri ile
etkileyicilerinin çok girift hale geldiğini
söyledi. Prof. Dr. Ömer Torlak dünya-
da Rekabet Kurumlarının piyasalarda-
ki ilişkilerin dürüst ve adil bir şekilde
gerçekleşmesinin önündeki engelleri
kaldırmak için kurulduğunu belirtti.
Rekabetin eksik olması durumunda pi-
yasanın aksamaya başlayacağını yani
arz-talep dengesi içinde oluşması gere-
ken fiyatların oluşmayacağını belirten
Prof. Dr. Ömer Torlak, rekabetçiliğin
aynı zamanda işletmeleri inovasyona
zorlayarak ülke refahına katkıda bulun-
duğunu ifade etti. Prof. Dr. Ömer Tor-
lak Rekabet Hukukunun da piyasalar-
daki rekabet ihlallerinin önüne geçmek
için var olduğunu söyledi. Ekonomide
ahlakın önemine de dikkat çeken Prof.
Dr. Ömer Torlak, dengeli bir rekabe-
tin sağlanarak piyasalardaki istikrarın
sağlanabilmesi için ahlaki değerlerin
güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu
kaydetti.
Prof. Dr. Ömer Torlak bu doğrultuda;
empati yapan, hak ettiğinden fazlasını
istemeyen, rekabeti rakibini yok etmek
için yapmayan, toplumsal problemleri
es geçmeyen, rakiplerinin ve müşterile-
rinin de haklarını gözeten girişimciler
yetiştirilmesinin önemine ve gereğine
işaret etti. Gençlere de seslenen Prof.
Dr. Ömer Torlak, başarılı olmanın
önemli olduğunu ama hedeflere ulaşı-
lamamasının da bir yılgınlık sebebi ol-
maması gerektiğini belirtti ve gençlere
yeteneklerini keşfetmelerini ve kendile-
rini nasıl hayata daha iyi hazırlayacak-
larını düşünmelerini öğütledi.
Etkinlik Rekabet Kurumu Dış İlişkiler,
Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Dai-
re Başkanı Ali Arıöz’ün, Rekabet Ku-
rumu’ndaki kariyer fırsatları hakkında
bilgiler verdiği bölümle sona erdi.
Türkiye’de Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu
Faaliyetleri Üniversitemizdeki Etkinlikte Ele Alındı