Page 51 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Ekonomi Okur-Yazarı
Bir ekonominin temel üretici kay-
naklarından belki de en önemlisi
insanlarıdır. Demokratik toplumlar-
da liyakat ve fırsat eşitliği bireylerin
toplumsal konumlarını belirlemede
önemli bir yere sahiptir. Fırsat eşitliği
olmaksızın liyakat tek başına topum-
sal konum belirlemede adil olamaz.
Kuşaktan kuşağa aktarılan erdem,
zenginlik, bilgi vb. unsurların mev-
cudiyeti durumunda bazı fertler
liyakatin esas olduğu durumlarda
bile hep daha avantajlı olacaktır. Bu
sebeple liyavkat kadar kişilerin top-
lumsal konum açısından belirleyici
olan unsurlara eşit erişimi de önem-
lidir.
Bir kuşaktan diğerine aktarılan en
önemli unsurlardan biri beşeri ser-
mayedir. Beşeri sermayenin doğru-
dan ölçümü mümkün olmamakla
beraber, eğitim beşeri sermayenin en
önemli belirleyicisidir.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik
ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi
(BETAM)’nin yayınladığı bir araş-
tırma raporu ile oluşturulan grafikte
ülke bazında eğitim eşitsizliği veril-
miştir. Eğitim eşitsizliği endeks de-
ğerinde bir artış, eğitim dağılımının
daha eşitsiz olduğunu gösterir. Bu
grafik aynı zamanda, Avrupa Birliği
ülkelerine kıyasla, Türkiye’de eğiti-
min daha eşitsiz dağıldığı sonucunu
da ortaya koymaktadır. Türkiye ile
benzer eşitsiz dağılıma sahip ülke-
ler olarak Yunanistan (GR), Birleşik
Krallık (GB), İspanya (ES) ve Porte-
kiz’i (PT) görüyoruz.
Ekonomik Göstergeler
Amerikalı iktisatçı Phelps’e göre
işsizlik oranı sabitken, enflasyon
beklentileri 1 puan arttığında, ger-
çekleşen enflasyon da 1 puan artar.
Özellikle yüksek enflasyonlu yapı-
larda belirgin hale gelen bu ilişkiye
göre, enflasyon beklentileri gerçekle-
şen enflasyona uyum sağlamaktadır.
TCMB tarafından yayınlanan grafik son
dönemde Türkiye enflasyon beklentilerin-
deki yükselişi göstermektedir. Dolayısıyla
bunun fiyatlar üzerinde oluşturacağı etki-
nin bu uyum mekanizmasından hareketle
artış yönünde olacağını söyleyebiliriz.
Enflasyon Beklentileri (Yıllık Yüzde Değişim)
Kaynaklar
BETAM (2017), “Baba eğitimi çocukların eğitimini belirliyor”, Araştırma Notu 17/205.
Duman, M. C. (2015), “Kendime Yeni Bir Ben Lazım”, İktisat ve Toplum, Yıl: 6, Sayı:62, 24-28.
EKOIQ, “Endüstri 4.0, ‘Akıllı’ Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi”, http://ekoiq.com/wp-content/uploads/2014/12/ekoiq-ek-d.pdf (Erişim Tarihi:
26.01.2016)
Meçik, O. ve Afşar, M. (2014), “Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşümler ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri
Dergisi, 1(2), 1-23.
http://www.bloomberght.com
http://www.robobusiness.eu
http://www.tcmb.gov.tr
51
Ekonomi
Yrd. Doç. Dr. Oytun Meçik