Page 48 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

48
Haber
3. Uluslararası Sözlükbilimi
Sempozyumu Gerçekleştirildi
ÜniversitemizSözlükbilimiUygulama
ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) ile
Türk Dil Kurumu (TDK)’nun birlikte
düzenlediği “3. Uluslararası Sözlük-
bilimi Sempozyumu” 03-04 Kasım
2016 tarihlerinde Üniversitemiz Kon-
gre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Sempozyumun açılış oturumunda
konuşan ESOGÜ SÖZMER Müdürü
ve Sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Boz, son
10 yılda Türk Sözlükbilimi araştırma-
larının önemli bir ivme kazandığını
ve bu alanda önemli gelişmelerin
yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Er-
doğan Boz söz konusu gelişme-
leri; Sözlükbilimi Sempozyumları
serisinin başlatılması, Hacettepe
Üniversitesi ve Üniversitemizde Sö-
zlükbilimini araştıran merkezlerin
kurulması ve Sözlükbilimi alanın-
da çok sayıda makale yayınlanması,
lisansüstü tezler yazılması ve sö-
zlüklerin basılması olarak sıraladı.
Ülkemizin coğrafi konumu gereği
Avrupa ve Asya’daki uluslararası
Sözlükbilimi toplulukları olan EU-
RALEX ve ASIALEX’e üye olunması
ve bunların sempozyumlarına ev
sahipliği yapılmasının gereğine de
işaret eden Prof. Dr. Erdoğan Boz,
ESOGÜ SÖZMER olarak alana katkı
sağlayacak her türlü bilimsel etkin-
liği düzenlemek istediklerini ifade
etti. Prof. Dr. Erdoğan Boz etkin-
liğin düzenlenmesine sağladıkları
katkılardan dolayı Üniversitemiz
Rektörlüğü, TDK ve Sempozyum
Düzenleme Kurulu üyelerine teşek-
kür ederek konuşmasını tamamladı.
TDK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bi-
lal Çakıcı, TDK’nın kuruluşundan bu
yana sözlük ve sözlükçülük konusuna
özel bir önem verdiğini belirterek, ilk
baskısı 1945 yılında yapılanTürkçe sö-
zlüğün eksiklerine rağmen günümüz
Türk sözlükçülüğünün öncü ve be-
lirleyici sözlüğü olduğunu ifade etti.
Doç. Dr. Bilal Çakıcı TDK’nın ayrıca
üniversitelerle işbirliği yaparak hiz-
met ağını geniş tutmaya çalıştığını
belirtti. İki gün boyunca 120 araştır-
macının 100 kadar bildiri ile ana tema
“Terminoloji” konuları başta olmak
üzere; Sözlükbiliminin geldiği nokta,
sözlük türleri, sözlükçülükte yöntem-
ler ve Türkçe Sözlük gibi konuları ele
alarak aydınlatıcı bilgiler sunacağını
ifade eden Doç. Dr. Bilal Çakıcı, et-
kinliğin gerçekleşmesine katkıda bu-
lunanlara teşekkür ederek sözlerini
tamamladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Hasan Gönen, dilin bir milleti ayakta
tutan, milli şuuru besleyen, bireyler-
ini birbirlerine yaklaştırarak araların-
da birlik yaratan en önemli unsur
olduğunu söyledi. Milli varlığın ko-
runması ile dilin korunması arasın-
da çok sıkı bir bağ bulunduğunu
belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, bu
nedenle dili korumanın çok önem-
li olduğunu kaydetti. Dünyada 1980
yılından bu yana yürütülen Sözlük-
bilimi çalışmalarının ülkemizde yeni
yeni başladığını belirten Prof. Dr.
Hasan Gönen, Üniversitemizde 2015
yılında kurulan SÖZMER’in basılı ve
elektronik sözlük çalışmalarına kat-
kıda bulunmak, sözlük çalışmaları
yapmak, yapılan çalışmaları destekle-
mek ve Sözlükbilimi çalışmalarının
yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere
çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Türkiye’de terim, tanım ve kapsam
sorunu bulunan Sözlükbiliminin
diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve ner-
eye konumlandırılacağının da kes-
inlik kazanmadığını ifade eden Prof.
Dr. Hasan Gönen, sempozyumun
ana temasının “Sözlükbilim Termi-
nolojisi” olarak belirlenmesinin söz
konusu sorunlara bir çözüm getirmek
amacını güttüğünü kaydetti. Dilim-
izi iyi bilmek ve doğru kullanmanın
hepimizin sorumluluğu olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Hasan Gönen, bu sem-
pozyum gibi dilimize katkıda bulun-
acak çalışmaların çoğalmasımesini
gereğine de işaret etti. Prof. Dr. Hasan
Gönen etkinliği düzenleyen ve katkı-
da bulunan herkese teşekkür ederek
ve sempozyumun başarılı geçmesini
dileyerek konuşmasını tamamladı.