Page 4 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

4
Üniversitemiz ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Haber
Üniversitemiz
Rektörlüğü
ve
Sa-
vunma Sanayii Müsteşarlığı işbir-
liğiyle yürütülecek olan “Savunma
Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Prog-
ramı”nın protokol imza töreni Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Törende konuşan ESOGÜ Teknoloji
Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ETTOM) Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Çabuk, Üniversitemizin de dahil
olduğu küme çalışmaları kapsamında yü-
rütülen faaliyetlerin önemine dikkat çe-
kerken, kamu-üniversite-sanayi işbirliği-
nin önemli bir arayüzü olan ETTOM’un
böyle bir programın imza töreninde bu-
lunmaktan onur duyduğunu ifade etti.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, Eskişehir Osmangazi Üniversite-
si olarak stratejik hedefleri doğrultusun-
da teknolojiyi takip etmenin ötesinde,
ürettikleri bilim ile teknolojiye yön verici
olma gayretine devam ettiklerini belirtti
ve böyle bir programa dahil olmanın gu-
rurunu yaşadıklarını ifade etti. Üniversi-
temizin kuruluşundan bu yana ülkemizin
ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı
yetiştirmeyi kendisine görev edindiğini
belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, imzala-
nacak protokol gereği sahip olduğu altya-
pı ve akademik birikimle Üniversitemizin
savunma sanayiinde ülkemizin ihtiyaç
duyduğu teknolojik gelişime katkıda bu-
lunmaya devam edeceğini söyledi. Proto-
kol sayesinde üniversitenin bilgi birikimi,
sanayinin dinamizmi ve kamu destekleri-
nin buluşturularak ülkemizin hedeflerine
ulaşmasına katkı sağlanacağını dile geti-
ren Prof. Dr. Hasan Gönen, Savunma Sa-
nayii Müsteşarlığı’na sergilediği işbirliği
için şükranlarını sunarken, katılımcı şir-
ketlere teşekkür etti ve projenin tüm pay-
daşlar ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.
Açılış konuşmalarının ardından Savun-
ma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme
Programı’nın amaç ve kapsamı hakkın-
da bilgilendirici bir sunum gerçekleşti.
Sonrasında protokolün imzalanmasına
geçildi. Protokole Üniversitemiz adına
Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı adına Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve pay-
daş firmaların temsilcileri imza koydu.
Törenin kapanış konuşmasını yapan Sa-
vunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr.
Celal Sami Tüfekçi, ülkemizin savun-
ma sanayii alanında çok büyük hedefler
koyduğunu belirterek, 2023’e kadar bu
alanda 300 bin araştırmacının yetiştiril-
mesinin hedeflendiğini söyledi. Savun-
ma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme
Programı ve üniversitelerde yapılan ça-
lışmaların ülkemizi aydınlığa çıkaracak
çalışmalar olduğunu belirten Dr. Celal
Sami Tüfekçi; azim, basiret ve cesaret
gösterilerek güzel vizyonlar ortaya kon-
ması gerektiğini ifade etti. Dr. Celal Sami
Tüfekçi, Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi’nin umut bağladıkları akademik
merkezlerden biri olduğunu ve böyle
programlarda Üniversitemizi her zaman
görmek istediklerini söyledi. Dr. Celal
Sami Tüfekçi, tüm katılımcılara teşekkür
ederken, programın Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi’ne, ülkemize ve savun-
ma sanayimize hayırlı olmasını diledi.
Törenin ardından Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. Hasan Gönen, Savunma Sanayii
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tü-
fekçi, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Adnan Konuk, ETTOM Mü-
dürü Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve paydaş
firma temsilcileri Rektörlük makamın-
da bir araya geldi. Burada gerçekleşen
görüşmenin ardından Prof. Dr. Hasan
Gönen Dr. Celal Sami Tüfekçi’ye günün
anısına Üniversitemiz anı tabağını tak-
dim ederken, Dr. Celal Sami Tüfekçi de
Prof. Dr. Hasan Gönen’e Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı anı tabağını takdim etti.
4