Page 30 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

30
Erasmus+ Programı kapsamında hibeleri
Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa
Birliği fonlarından karşılanacak şekilde
kurulmuş olan ve ilk hareketlilik faaliyet-
lerine 2015-2016 akademik yılı itibariyle
başlayan Anadolu Staj Konsorsiyumu, 6.
toplantısını Üniversitemiz ev sahipliğinde
gerçekleştirdi. 2015 ve 2016 dönemi ha-
reketlilik faaliyetlerinin değerlendirildiği
toplantı, Anadolu Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Birimi, Dumlupınar Üni-
versitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi ve
Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi
ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ün-
lüoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Anadolu Staj Konsorsiyumu 6. Toplantısı
Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleşti
Haber
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadı-
nın Statüsü Genel Müdürlüğü yetkilileri,
Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkez-
lerinin müdürleri, kadın araştırmaları
konusunda ilgili akademisyenler ve bir
grup lisans öğrencisinin katılımıyla Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)’nda
“Kadın Araştırma Merkezleri” toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversite-
mizi Kadın Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (ESKAM) Müdürü
Doç. Dr. Hülyam Kurt temsil etti.81 ilden
toplam 182 katılımcı ile yapılan toplan-
tının açılış konuşmasını gerçekleştiren
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapı-
cıoğlu, YÖK’ün “Akademide Kadın Ça-
lışmaları Birimi”nin faaliyetlerinden söz
ederek, üniversitelerin kadın çalışmaları
merkezlerinden YÖK’ün beklentileri-
ni anlattı. Prof. Dr. Kapıcıoğlu, YÖK’ün
ve Başkan Saraç’ın akademide kadın li-
derliğine ve kadın haklarına önemle ve
hassasiyetle bakışını bir kez daha vurgu-
ladı. Prof. Dr. Kapıcıoğlu özellikle mer-
kezlerin, bağlı oldukları üniversitelerin
bulundukları illerde ilgili kurumlarla ve
sivil toplum ile çalışmalar yürütmesini ve
genç akademisyenlerin proje fonlarından
yararlanarak bu alanlarda ve özellikle de
mültecilerin eğitim sorunları ile ilgili ça-
lışmalar yapmasını beklediklerini ifade
etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadı-
nın Statüsü Genel Müdürü Gülser Usta-
oğlu ise toplantının önemine değinerek,
son 10 yılda çıkarılan yasaları ve bakan-
lıklarının yaptığı çalışmaları anlattı. Ka-
dına şiddet, cinsel taciz, sığınma evleri,
mültecilerle ilgili çalışmaları tek tek an-
latan Gülser Ustaoğlu, ayrıca Bakanlık
bünyesinde yetiştirilen eğitimcilerle,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve Diyanet’te
binlerce kişiye bu konularda her yıl eği-
tim verildiğinin altını çizdi.
Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri
YÖK’te Bir Araya Geldi