Page 27 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

4. Turizm Sektörü Üniversite Buluşmaları
Gerçekleştirildi
Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanlığı
tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen
“Turizm Sektörü-Üniversite Buluşmaları”,
Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu ve
salon fuayesinde gerçekleşti.
Etkinliğin açılışında konuşan Üniversite-
miz Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. Adnan Konuk,
fakülte olarak 1.3 milyon kişiyi istihdam
eden bir sektöre ülkemizin ihtiyaçlarını
da düşünerek nitelikli eleman yetiştirmeyi
amaçladıklarını söyledi. Hiçbir mesleğin
uygulamasız öğrenilemeyeceğini belirten
Prof. Dr. Adnan Konuk, bu nedenle öğren-
cileri mümkün olduğunca sektörle buluş-
turduklarını ifade etti. Yeni fakülte bina-
sına önümüzdeki eğitim-öğretim yılında
geçmeyi planladıklarını söyleyen Prof. Dr.
Adnan Konuk, yeni binanın donanımıy-
la öğrencilerin tüm eğitim ihtiyaçlarını
karşılayacağını belirtti. Staj yönergesinde
yaptıkları değişiklikle öğrencilerin staj
süresini uzattıklarını da sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Adnan Konuk, önemli olanın bir
şekilde stajı ve okulu bitirmek değil, uy-
gulamayı bilen ve sektörün kabul edeceği
mezunlar olarak yetişmek olduğunu kay-
detti. Prof. Dr. Adnan Konuk etkinliğin
düzenlenmesine emeği geçen herkese ve
tüm katılımcılara teşekkür ederek konuş-
masını tamamladı.
Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Eskişe-
hir İl Temsilcisi Kaan Erdin, böyle etkin-
liklerin öğrencilerin sektör temsilcilerin-
den nitelikli bilgiler edinmeleri ve kamu
- özel sektör buluşmasının il turizmine
sağlayacağı katkılar açısından önemli ol-
duğunu belirtti ve turizm işletmeleri ola-
rak davet edilmelerinden dolayı teşekkür
etti.
Eskişehir İl Kültür ve Turizm Şube Müdü-
rü Mustafa Serttaş, üniversite-sektör iliş-
kilerinin önemine değinirken, donanımlı
olduğu kadar sektörle uyumlu eleman
yetiştirmenin gereğine işaret etti. Turizm
işletmelerinin de “alaylı” yani okullu ol-
mayan elemanlarla belli bir yere kadar
gelebileceğini belirten Mustafa Serttaş,
turizm sektöründe turizm eğitimi almış
elemanların çalıştırılması gerektiğini ifa-
de etti.
Açılış konuşmalarının ardından, turizm
sektöründen uzman konuşmacıların su-
numları gerçekleşti. Ayrıca öğrenciler fu-
aye alanında açılan stantlarda firmalarla
staj ve iş görüşmesi yapma ve merak ettik-
leri soruları sektör temsilcilerine yönelt-
me şansı buldu.
Haber
27