Page 26 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

26
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi
(ESOGÜSEM), Eskişehir Meslek Yükse-
kokulu (EMYO) ve ETİ Makine Sanayi
A.Ş.’nin birlikte yürüttüğü “İşbaşı Eğitim
Programı”nı başarıyla tamamlayan ETİ
personeline sertifikaları, Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen törenle ve-
rildi. Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Ali
Muhiddin Varol da katıldı.
Törende konuşan EMYO Müdürü Doç.
Dr. Osman Nuri Çelik, üniversite-sana-
yi işbirliği kapsamında ilk kez bu kadar
kapsamlı, uzun ve yorucu bir eğitim ger-
çekleştirildiğini belirtirken, eğitimin kur-
gulanması ve hayata geçirilmesinde ETİ
Makine Sanayi A.Ş. yöneticilerinin vizyo-
ner tavrının etkili olduğunu vurguladı ve
kendilerine teşekkür etti. Kursiyerleri de
gayretleri için kutlayan Doç. Dr. Osman
Nuri Çelik, her zaman mevcuttan daha
iyisinin olacağını, daha iyiye ulaşmanın
ise ancak sürekli eğitim ve öğrenme ile
mümkün olacağını belirtti.
ETİ Makine Sanayi A.Ş. Müdürü Ata Fev-
zi Tuvay, firma olarak bu derinlikte bir
eğitim düzenlemek için bu işin eğitimini,
vizyonunu almış, bilimini yapmış bir eki-
be ihtiyaç duyduklarını belirtti ve yetiştir-
diği eğitim kadrosu için Üniversitemize
teşekkür etti. Eğitim kadrosunun teori ve
pratiği birbirine çok iyi bağladığını be-
lirten Ata Fevzi Tuvay, tüm eğitmenlerin
yanı sıra firma yöneticilerine de teşekkür
etti. Ata Fevzi Tuvay eğitimi başarıyla ta-
mamlayan çalışanlarını kutladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, son yıllarda ülkeler arasında bilgi
temelli ciddi bir rekabetin ortaya çıktığını
belirtti ve bilgi üreterek bunu katma de-
ğere dönüştürmenin gereğine işaret etti.
Bu noktada bilginin yuvası olan üniver-
sitelerin ellerini taşın altına koyması ge-
rektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak
kendilerinin de buradan hareketle böyle
bir çalışmada ilk kilometre taşı olmak adı-
na ETİ Makine A.Ş. ile işbirliği içinde bu
eğitimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Es-
kişehir’de ciddi bir sanayi altyapısı bulun-
duğunu belirten Prof. Dr. Hasan Gönen,
Üniversitemizdeki teknik fakülte ve mes-
lek yüksekokullarının da üniversite-sana-
yi işbirliğinde üzerlerine düşeni yapmaya
gayret ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Hasan
Gönen ESOGÜSEM Müdürü Prof. Dr.
Şenol Erdoğmuş’a, EMYO Müdürü Os-
man Nuri Çelik’e, eğitime katılan öğretim
elemanlarına ve ETİ Makine Sanayi A.Ş.
yetkililerine teşekkür ederken, eğitimi ba-
şarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak
kazanan firma çalışanlarını da kutladı ve
kendilerine bundan sonraki hayatlarında
başarılar diledi.
Konuşmaların ardından önce eğitimi bi-
rinci, ikinci ve üçüncü olarak tamamla-
yanlara daha sonra tüm kursiyerlere ser-
tifikaları verildi. Daha sonra ise eğitimi
veren Üniversitemiz öğretim elemanları-
na ve firma adına eğitimi izleyen makine
mühendislerine teşekkür belgeleri verildi.
Kasım 2016’da başlayıp Şubat 2017’de ta-
mamlanan “İşbaşı Eğitim Programı” ile
teknik personelin bilgilerini güncelleme-
nin yanı sıra, personelin yeni teknolojiler
hakkında bilgi sahibi olması amaçlandı.
Oldukça geniş kapsamlı olarak tasarla-
nan eğitim bu açıdan ülkemizde Üni-
versite-Sanayi işbirliği alanında bir ilk
olma özelliği taşıyor. Eğitim kapsamında
öncelikle temel konularda bilgi tazele-
me, ardından ileri düzeyde bilgi verme
amaçlandı. EMYO ile ESOGÜ Mühendis-
lik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühen-
disliği Bölümü akademik kadrolarının
destek verdiği ve 10 haftalık bir sürede her
gün 8 saat süreyle devam eden eğitimin,
hem çalışanlara hem de firmaya katkısı-
nın zamanla ortaya çıkması bekleniyor.
Haber
Üniversitemizde ‘‘İşbaşı Eğitimi’’
Sertifika Töreni Düzenlendi