Page 18 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

Röportaj
1998 yılında kurulan Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Tiyatro Toplu-
luğu (ESOGÜTT), 2000 yılında Hal-
dun Taner’in “Eşeğin Gölgesi” oyunu
ile perdelerini açmıştır. Biz de top-
luluğun dünden bugüne büyüyerek
kadrosunu nasıl geliştirdiği, sahnele-
dikleri oyunlar ve topluluğun işleyişi
üzerine Topluluk Başkanı Burak Bulut
ve Guguk Kuşu’nun yönetmeni Mus-
tafa Taşvur ile keyifli bir sohbet eşli-
ğinde röportajımızı gerçekleştirdik.
Kuruluşundan bu yana ESOGÜTT’
ün amacı ve vizyonu nedir ?
-ESOGÜTT Eskişehir’ de kurulan
ilk tiyatro topluluğudur. 1998 yılın-
da yani şehir tiyatrolarından da önce
kurulmuştur. Kuruluş amacı öncelik-
le insan yetiştirmektir ve Osmangazi
Üniversitesi öğrencilerini tiyatroyla
tanıştırmaktır.
Ekibinize katılım nasıl oluyor ?
-Ekip arkadaşlarımızı sene başında
yaptığımız seçmelerde belirliyoruz.
Seçmelerde başvuranlara bir şiir ve
tirad veriyoruz. Bir hafta boyunca
her fakültede stand kurup öğrencile-
re tiyatro kulübü hakkında bilgi ve-
riyoruz. Seçmelerde hocalarımız, şiir
ve tiradın düzgün okunması dışında
tiyatro ekibiyle çalışma isteği ve sa-
mimiyete de önem vermektedir. Bizde
buna uygun olarak ekibimize yani ai-
lemize yeni üyeler almaktayız.
Üniversite tiyatrosunun şehir tiyatrol
arı ve alternatif tiyatrolardan farkı
nedir ?
-Üniversite tiyatrosunu üniversite ti-
yatrosu yapan şey üretilen fikirlerdir.
Burda hepimiz öğrenciyiz ve çoğu-
muz bu topluluğa geldiğinde tiyatroy-
la ilk tanışmamız oluyor. Herhangi bir
eğitim almadan donanımsız geliyoruz
ve burda imkanlarımız (zaman, de-
kor, kostüm, sahne vs.) profesyonel
tiyatrolara göre daha kısıtlı. Bu şartlar
altında teknik konularda kıyaslamak
çok zor. Oyun metinlerini ele alış şek-
limiz, kendi yorumumuzu seyirciye
anlatmamız ve anlattığımız şeyi eni-
ne boyuna araştırıp, üstüne bir şeyler
koymamız üniversite öğrencilerine ve
üniversite topluluklarına yakışan şey-
dir.
Topluluktaki iş bölümü nasıl gerçek-
leşiyor ?
-Topluluktaki iş bölümü her yılın ba-
şında kurulun toplanmasıyla belirle-
nir ve oylama ile topluluk başkanı se-
çilir. Toplulukta kendine iki yardımcı
seçer ve kulüp yönetiminde olduğu
gibi birimler oluşturulur. Örneğin
dekor, kostüm birimi gibi. Birimlerin
kişi seçimi gönüllülük esasına dayanır
ve her birimin bir lideri vardır. Tüm
sorumluluk bu liderlerdedir. Lider-
lerde başkana bağlıdır. Bunu yapma-
mızın sebebi sistemli çalışabilmeyi
sağlamaktır. Topluluğun esas aldığı
çalışma yöntemi usta-çırak ilişkisine
dayanır.
Oyun çıkarma ve oyunlara hazırlan-
ma sürecini nasıl oluyor ?
-Dönemin başında çalışmalara başlı-
yoruz ve yeni üyelerin sahneye alışma-
sı için birtakım çalışmalar yapıyoruz.
Çalışmalar doğaçlamaya dayanıyor.
Doğaçlama çalışmaları da o sene çıka-
racağımız oyuna göre oluşturuyoruz.
Oyunu seçme şeklimiz öneri üzerine
gerçekleşiyor. Ara dönemde de rol
dağılımları belli oluyor. Tatili, ezber-
lerlerimizi tamamlayarak değerlendi-
riyoruz. İkinci dönem ise sahne çalış-
maları ve provalara odaklanıyoruz. 27
Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne yeni
oyunumuzu hazırlıyoruz.
18
‘‘Bizim Yuvamız Tiyatro Sahnesidir’’