Page 13 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

13
Haber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen ‘’Avrupa’da Hz. Muhammed
Algısı’’ konferansı Prof. Dr. Seyfettin
Erşahin’in katılımıyla gerçekleşirildi.
Konferans’ın başında özgeçmişinden
bahsedilen Erşahin, İngiltere, Almanya
ve Kırgızistan gibi ülkelerde bulunmuş
ve çeşitli görevler üstlenmiştir. Avrupa-
lıların İslam’a ve Hz. Muhammed’e bakış
açılarından bahseden Prof.Dr.Seyfettin
Erşahin Müslümanlığın ve Hz. Muham-
med’inMüslümanlar için ne kadar büyük
bir öneme sahip olduğunu Müslümanla-
rın nasıl, Avrupalıların nasıl algıladığını
örnekler vererek açıkladı.
Hristiyanların Hz. Muhammed’in kendi-
lerine meydan okuduklarını söylemeleri-
ni, bunları da kendi iddialarıyla destekle-
diklerini, fakat iddiaların hepsinin asılsız
olduğunu belirten Prof. Dr. Seyfettin Er-
şahinMüslümanların, Hristiyan devletler
üzerindeki etkilerinden bahsetti. “Doğu
ve Batı Roma üzerinde kurulan üstün-
lükler, Müslüman Türklerin Anadolu’ya
girmesi, İstanbul’u alması ve ardından
batıya doğru ilerlemesi Hristiyanlar üze-
rinde büyük tesirler yaratmıştır, başarılı
insanların Müslümanlardan değil kendi-
lerinden çıkacağını düşünürler, İbnRüşd,
Farabi gibi kişilerin gizli Hristiyan oldu-
ğunu iddia ederler.’’ diyerek Hristiyanla-
rın İslamiyete karşı takındıkları tavrı ve
algılarını ortaya koymaya çalıştı.
Hz.Muhammed’in peygamber olama-
yacağını iddia eden Hristiyanlar çeşitli
sebepler göstermiştir diyen, Erşahin,
‘’bunların hepsi çocuk masalından iba-
rettir. Teolojik ithamların orta zamanda
iyi tuttuğu, aydınlanma döneminde ise
kilise ile mücadele edenlerin Hz. Mu-
hammed ve İslamiyet’i yanlarına almaya
çalıştıkları bilinen bir gerçektir, Avrupa
Hz. Muhammed’i bir sosyal reformcu, iyi
bir asker, özgürlük lideri olarak tanımlar,
fakat peygamber olarak tanımlamaz” ifa-
desini kullanarak son sözlerini “Hz. Mu-
hammed’in sosyolojik boyutta değerlen-
dirilmesi Avrupa’nın işine gelmektedir”,
diyerek noktaladı.
Avrupa’da Hz. Muhammed Algısı
‘‘Fizikçiler’’ İle Tarihe Kısa Bir Yolculuk
ESOGÜ Tiyatro Kulü-
bünün düzenlemiş ol-
duğu “Fizikçiler” adlı
tiyatro oyunu Prof. Dr.
Necla Özdemir Kon-
ferans Salonu’nda sah-
nelendi. Alman Ede-
biyatı’nın ses getiren
oyun yazarı Friedrich
Dürrenmatt’a ait olan
oyunun yönetmenliğini
Erol Şaykol yaptı.
Cinayetler dışında, deha ile delilik
arasında gidip gelen kahramanlarının
ağzından, en tartışmalı fizik kuram-
larına ve atom çağına ışık tutan bu
oyun, özellikle 2.Dünya Savaşı sonra-
sındaki bilimsel ve tarihi tartışmalara
bir eleştiri örneği oluşturuyor.
Özellikle Einstein’ı canlandıran Ha-
run Bilgili’nin özel ilgi uyandırdığı
oyun oldukça başarılı bir şekilde sah-
nelendi.
Yönetmenler Feridun Akyürek ve Erol
Şaykol’un topluluğa veda eden Harun
Bilgili ve Türkay Güven’e çiçeklerini
takdim etmeleriyle etkinlik sona erdi.
Meltem Erçin