Page 10 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

10
MMF Kariyer Günü 2017 Düzenlendi
Haber
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fa-
kültesi Dekanlığı’nın düzenlediği “Kariyer
Günü 2017” etkinliği, çok sayıda ulusal ve
uluslararası firmadan üst düzey yöneticile-
rin katılımı ve öğrencilerin büyük ilgisiyle
gerçekleşti.
Etkinliğin Prof. Dr. Suat Mirza Konferans
Salonu’ndaki açılış oturumunda konuşan
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Emin Kahya, Kariyer Gü-
nü’nün mezuniyet töreninden sonra ken-
disini en çok heyecanlandıran etkinlik ol-
duğunu belirtirken, stantlarda gün boyu 5
mühendis odası ve 35 işletmenin kendileri,
stajlar ve işe alım süreçleri hakkında öğ-
rencilere bilgi vereceklerini söyledi. Prof.
Dr. Emin Kahya, Kariyer Günü 2017 kap-
samında ayrıca bölümlerin de yetkin mes-
lektaşlarını davet ederek seminerler düzen-
leyeceğini kaydetti. Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi’nin güçlü akademik kadrosuyla
47 yıldır ülkemizin ihtiyaç duyduğu nite-
likli insan gücüne katkı sağladığını belirten
Prof. Dr. Emin Kahya, fakülte bölümlerin-
de eğitim-öğretim faaliyetlerinin 2010 yı-
lından bu yana MÜDEK koşullarını sağ-
layacak şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
Prof. Dr. Emin Kahya, Kariyer Günü’nün
öğrencilerin kendilerine güvenlerini ar-
tırarak, ileride iş yaşamına atıldıklarında
karşılaşacakları muhtemel sorunları gör-
me ve çözüm üretebilme yeteneklerine
katkılar sağlayacağını söyledi. Kariyer
Günü 2017’ye toplam 40 kuruluşun destek
vermesinin ve buralardan 25 yöneticinin
hazır bulunmasının 47 yıldır eğitim veren
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne ve öğ-
rencilerine duyulan güvenin bir göstergesi
olduğunu belirten Prof. Dr. Emin Kahya,
öğrencilerden kendilerine güvenmelerini
istedi. Prof. Dr. Emin Kahya konuşmasını
etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen
herkese, katılımcı oda ve işletmelere ve
destek veren kuruluşlara teşekkür ederek
tamamladı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan
Gönen, artık geleneksel hale gelen Kariyer
Günü’nde öğrencilere mezuniyet sonrası
meslek belirleme, staj ve iş imkanları oluş-
turma, kişilik analizleri ve benzer konular-
da yardımcı olabilecek etkinlikler düzenle-
nerek yeni bir bakış açısı kazandırılmaya
çalışıldığını ifade etti. Kariyer Günü’nün
sağladığı çok yönlü faydalar açısından çok
önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ha-
san Gönen, etkinliğin katılımcı kuruluşlara
ürün, hizmet ve personel alım politikaları-
nı tanıtarak kalifiye eleman ihtiyaçlarını en
verimli şekilde karşılama imkanı verirken,
gelecekte bu kuruluşların insan kaynakla-
rına katılacak olan mezun adaylarına da
hedeflerini belirlemede yardımcı olduğu-
nu söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen, Kari-
yer Günü’nün mezun olacak öğrencilere iş
dünyasını yakından tanıma ve saygın fir-
malarda iş bulma imkanı sunduğunu, ara
sınıflardaki öğrencilere ise kariyer bilinci
oluşturma ve kişisel gelişim sürecine kat-
kıda bulunma şeklinde faydalar sağladığını
ifade etti. Etkinliğin gerçekleştirilmesine
emek veren ve katkıda bulunan herkese,
tüm katılımcı ve sponsor kurum ve kuru-
luşlara teşekkür eden Prof. Dr. Hasan Gö-
nen, Kariyer Günü 2017’nin hem öğrenci-
lere hem de iş dünyasına faydalı olmasını
dileyerek konuşmasını tamamladı.
Açılış oturumu Savronik A.Ş. Genel Müdü-
rü Kenan Işık’ın “Yeni Dünya, Yeni İşler ve
Mühendislerden Beklentiler”, Raylı Sistem-
ler Kümelenmesi Koordinatörü Gürcan
Banger’in “Endüstri 4.0 ve Yeni Nitelikli
İşgücü İstekleri”, TEI-TUSAŞ Motor San.
A.Ş. Turboşaft Motorları Tasarım Müdürü
Taylan Ercan’ın “TEI Tasarım Mühendisli-
ği Direktörlüğü ve Turboşaft Motor Geliş-
tirme Projesi” ve TEI-TUSAŞ Motor San.
A.Ş. Kariyer Geliştirme ve Eğitim Müdürü
Yeliz Çetinkaya’nın “Kampüsten TEI’ye Gi-
den Kariyer yolculuğu” başlıklı sunumları
ile tamamlandı.
Açılışın ardından firmaların stant açtığı
etkinlik alanına geçildi. Burada öğrenciler
gün boyu sektör temsilcileriyle yüz yüze
görüşmeler yaparak bilgi alma, iş veya staj
başvurusu yapma, sektör temsilcileri ise
firmalarını tanıtma imkanı buldu.