ESOGÜ Öğrenci Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. 
Öğrencimiz olarak sizlerin ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.
1- Veri Sorumlusu Hakkında
KVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.
2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları
İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;
Öğrenci Daire Başkanlığı;
YÖKSİS Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Anne/Baba Adı, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyet, İkametgâh Adresi, Uyruk, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Bilgisi, Askerlik Durum Bilgisi, Öğrenim Durum Bilgisi, Mezuniyet Durum Bilgisi, Engelli Durumu Kodu, Fotoğraf, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)
Öğrenci Kesin Kayıt Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyet, İkametgâh Adresi, Uyruk, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Bilgisi, Askerlik Durum Bilgisi, Lise Diploması Bilgileri, ÖSYM Sonuç Belgesi Bilgileri, Öğrenim Durum Bilgisi, Mezuniyet Notu Bilgisi, Başarı Puan Bilgisi, Ek Puan Bilgisi, Kazandığı Program Bilgisi, Tercih sırası Bilgileri, Okul Türü/Adı, Yabancı Dil Bilgisi, Engelli Durumu Kodu, Fotoğraf, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, CCTV Kamera Kaydı)
OBS Görüntüleme Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Pasaport Numarası, Yabancı Uyruklu Numarası, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyet, İkametgâh Adresi, Uyruk, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Bilgisi, Askerlik Durum Bilgisi, Fakülte/Bölüm/Program Bilgileri, Transkript Bilgileri, Engelli Durumu Kodu, Kayıt Dondurma Nedeni Bilgisi, Disiplin Durum Bilgisi, Fotoğraf, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)
Stajyer Öğrenci Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, Staj Yeri/Tarihi Bilgileri, Kabul Edilen Gün Bilgisi)
QNB Finans Bank Harç Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, Banka İBAN Numarası, Harç Tutar Bilgisi)
Disiplin Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, Suç ve Ceza Bilgisi, Disiplin Cezasının Başlangıç-Bitiş Tarihi Bilgileri)
Uygulama Eğitimi EBYS Yazışma Süreci (Ad/Soyad, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, Uygulama Yapılacağı Kurum Bilgisi, Tarih/Saat/Yer Bilgileri)
EBYS Yazışma Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, Adres Bilgisi, Disiplin Durum Bilgisi, Ev/Cep Telefonu Numarası)
Not İntibak Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Üniversite/Fakülte/Bölüm/Sınıf Bilgileri, Transkript Bilgileri, Disiplin Durum Bilgisi, Başarı Durum Bilgisi, %10’a Girip Girmediği ile İlgili Bilgi)
Yaz Okulu Misafir Öğrenci Başvuru ve Kayıt Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Doğum Tarihi/Yeri, Yüksek Öğrenim Bilgileri, Fotoğraf, CCTV Kamera Kaydı, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)
Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru ve Basım Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Üniversite/Fakülte/Bölüm Bilgileri, Öğrenci Numarası, Fotoğraf)
İlişik Kesme Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, İlişik Kesme Nedeni Bilgisi)
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı;
Log Yönetimi Süreci (Ad/Soyad, TCKN, E-Posta, Öğrenci Numarası, Kullanıcı Adı, Şifre, IP, Log Kayıtları)
E-Posta/ FTP/ İnternet Erişim Hizmeti Süreci (Ad/Soyad, E-Posta Adresi, Öğrenci Numarası, TCKN, Kullanıcı Adı, Şifre, IP, Log Kayıtları)
Microsoft Ürünleri Kullanım Süreci (Ad/Soyad, E-Posta Adresi, Öğrenci Numarası, TCKN, Kullanıcı Adı, Şifre, IP, Log Kayıtları)
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;
Proje Hesapları ve Ödeme İşlemleri Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Banka IBAN Numarası, Ödeme Miktarı)
 
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.
KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;
a) “ Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
ç)  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
e) “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 
işleme şartına dayalı olarak,
Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi,
Yükseköğretim mevzuatı ve üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,
Öğrencilere üniversitenin öğrenci otomasyon sistemine kaydının yapılması ve hesap bilgilerinin öğrencilere iletilmesi,
Öğrencilere @ogrenci.ogu.edu.tr uzantılı e-posta hesabı tanımlanması ve hizmet sunulması,
Öğrenci belgesi, transkript, geçici mezuniyet belgesi, diploma ilişik kesme belgesi düzenlenmesi ve teslim edilmesi,
Öğrenciler hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi ve talep edilmesi halinde öğrencilere disiplin durum belgesi verilmesi, 
Yükseköğretim Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,
Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
Öğrencilerle iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve bilgilendirme/duyuru yapılabilmesi,
Sunulan hizmetlerin; kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, maliyetlerinin azaltılması, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılan listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, anketlerin düzenlenmesi, 
Üniversite tarafından özel yetenek sınavları, yatay geçiş kontenjanlarının ilanı, lisansüstü öğrenci kontenjanı ilanı, kayıt yenileme vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve duyurulması,
Üniversite bünyesindeki ilgili akademik birim/bölümlerde öğrenim gören/mezun olan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
Mezunlarımızın üniversitemiz sosyal imkânlarından, etkinliklerinden ve iş/kariyer danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi, duyurulması ve gerekli iletişimin sağlanması,
İş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
Fiziki mekân güvenliğinin temini için (kamera kayıtları, turnike/kartlı geçiş sistemleri) vasıtasıyla takip yapılması,
Öğrencinin derse devam durumunun takip edilmesi,
Tüm üniversite paydaşlarının can ve mal güvenliğinin korunması veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, öğrenci bilgi sistemi (OGUBS) ve www.ogu.edu.tr internet sitesi gibi kullanılan sistemler aracılığıyla toplanan kullanıcı internet erişim izleri/loglarının kaydedilmesi ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve arşivlenmesi, 
Öğrencilerin kayıt yenileme, yatay/dikey geçiş, lisansüstü, yüksek lisans, burs ve benzeri öğrencilikle ilgili işlemler ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesi ile veri havuzu oluşturulması ve havuzda toplanan bilgiler üzerinden üniversitenin eğitim-öğretim, burs ve yönetim stratejilerinin belirlenmesinin ve yürütülmesinin temini,
Tez ve proje danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, tez ve proje teslim ile fiziki ya da çevrimiçi savunma süreçlerinin düzenlenmesi,
Tezlerinin üniversitenin bilişim sistemleri ile mevzuat gereğince ilgili bilişim sistemlerde erişime açık halde konulması için gerekli işlemlerin yapılması, 
Staj işlemlerinin yürütülmesi,
Öğrenci kaydı yapılan erkek öğrencilerin EK-C2 (askerlik tecil işlemleri) belgelerinin askerlik şubelerine gönderilmesi,
Kaydı yapılan öğrencilerden daha önce başka yükseköğretimde okudukları derslerden muaf olmak isteyen öğrencilerin taleplerinin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması, 
Öğrenci kimlik kartının üretilmesi , basılması ve teslim edilmesi, kimliğini kaybeden öğrencilerin yeni kimlik kartı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması, 
Sınav başarı durumlarının değerlendirilmesi ve süreçlerinin yürütülmesi,
Sınav notu itirazlarının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi,
Öğrencilerin mazeret başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi,
Öğrencilerin talep ve şikayetlerinin alınması ve değerlendirilmesi,
Uzaktan veya çevrimiçi eğitim süreçlerinin yürütülmesi,
Öğrencilerin mezuniyet süreçlerinin yürütülmesi ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması,
Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla öğrencinin araç plakasının tanımlanması,
Öğrenci kulüplerine danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, 
Mahkeme ve icra müdürlüğü kararlarının yahut sair kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi,
Burs ve indirim başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi,
Öğrenci temsilciliği başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi,
Burs ve indirim olanaklarından faydalanıp faydalanamayacağının değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda burs hakkı tanınması
 
amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.
 
3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması
KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:
Kişisel veriler yönünden:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.
İşbu aydınlatma metnine konu faaliyetler kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir yere aktarılmamaktadır. 
Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme Kurumu, İlgili İl Göç İdaresi, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kolluk Kuvvetleri başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına), tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.
Kişisel verileriniz;
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına ve danışmanlık aldığımız avukatlara,
Öğrencilerin öğrenci kartlarının basılabilmesi için anlaşmalı olduğumuz basım evine
aktarılabilecektir. 
Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.
 
4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
 
Kişisel verileriniz form doldurulması, evrak sunulması vb. gibi otomatik olmayan yöntemler ile www.ogu.edu.tr internet sitesi, üniversite ya da üniversitenin çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Öğrenci Otomasyon Sistemi, E-posta Hizmetleri, CCTV Kamera Kayıtları, Öğrenci Kimlik Kartı sistemi gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan yöntem ve araçlar başta olmak üzere, otomatik ya da kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. 
 
5-İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.ogu.edu.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı - ESKİŞEHİR’ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@ogu.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu eskosmangaziuni@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.ogu.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 
Adres: Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ Eskişehir
Tel: +90 222 239 37 50
Faks: +90  222 229 14 18
E-Posta: kvkk@ogu.edu.tr 
 
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 May 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak