Page 22 - ESOGÜ HABER PDF

Basic HTML Version

22
Haber
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi
tarafından, Dünya Sosyal Hizmet Günü
etkinlikleri kapsamında hastane polik-
linikler girişinde bilgilendirme standı
kuruldu. Hasta ve hasta yakınlarına bil-
gilendirme broşürlerinin dağıtılarak, il-
gilenenlerin Sosyal Hizmet Gönüllüsü
olmaya davet edildiği stantta ayrıca, gö-
nüllüler tarafından birime bağışlanan ki-
tap ve oyuncaklar moral olması amacıyla
hasta çocuklara hediye edildi.
Hastane Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu
Hacer Taşkıran Tepe gerçekleştirilen et-
kinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Ül-
kemizde ve dünyada her yıl Mart ayının
üçüncü Salı günü, Dünya Sosyal Hizmet
Günü olarak kutlanmaktadır. Hastane-
mizde 8 yıldır Sosyal Hizmet Birimi bu-
lunmakta ve tıbbi sosyal hizmet uygula-
maları gerçekleştirilmektedir. Hedef kitle
tarafından bilinmedikleri ve ulaşılamadık-
ları takdirde haklar ve hizmetlerin varlığı
tek başına bir anlam ifade etmemektedir.
Benzer biçimde sağlık hizmetine duyulan
ihtiyaç sırasında; sağlık güvencesi, ulaşım,
psikososyal ve ekonomik destek, bakıma
muhtaçlık gibi faktörlerin engel teşkil et-
memesi de bu hizmetten layıkıyla fayda-
lanabilmenin ön koşullarıdır. İşte bu yüz-
den tıbbi sosyal hizmet sağlık hizmetleri
bütününün önemli bir parçasıdır. Dünya
Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla düzenle-
diğimiz bu etkinliğin amacı hastalarımıza
yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi tanıta-
rak birimimize yönelik talepleri artırmak
ve insanları sosyal hizmet gönüllüsü olma-
ya teşvik etmektir. Çünkü bakıma muhtaç
ve kimsesiz hastalarımızın tedavileri sıra-
sındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bize
ayrılmış bir fon bulunmamakta ve sadece
gönüllülerimizin desteğiyle bu hizmetleri
gerçekleştirebilmekteyiz. Ben bu vesileyle
tüm Eskişehir halkına seslenerek kendile-
rini Hastanemiz Sosyal Hizmet Gönüllüsü
olmaya davet ediyorum”.
“ESOGÜ MÜH-SAN” başlıklı Üniversite-
miz Bilimsel Araştırma Projesi kapsamın-
da, Sosyolog Nurdoğan Arkış’ın konuşmacı
olarak katılımıyla düzenlenen “En Önemli
Sermayemiz” konulu etkinlik, Prof. Dr. Suat
Mirza Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Sosyolojinin bir toplumun ileride başarılı,
güçlü ve etkili olması için neler yapma-
sı gerektiği sorusunu sorduğunu belirten
Nurdoğan Arkış, psikolojinin ise aynı soru-
yu birey için sorduğunu ifade etti. Bireyin
en temel sermayesinin özgüven olduğunu
belirten Nurdoğan Arkış, özgüvenin bi-
reye problem çözme, tedbir alma ve icat
etme davranışlarını kazandırdığını söyledi.
Nurdoğan Arkış bununla birlikte, özgüven
sahibi bireyin başarılı olabilmesi için aynı
zamanda bilimsel bilgiye sahip olması ve
harekete geçmesinin gerektiğini özellikle
ifade etti. Çeşitli kuruluşlarda verdiği eği-
timlerde yaşadıklarından örnekler de veren
Nurdoğan Arkış, özgüvensiz sağlıklı bir
banka, fabrika ya da toplumun olamaya-
cağını belirterek; özgüven sahibi, bilimsel
bilgi birikimine sahip ve harekete geçen
insanlar yetiştirmek zorunda olduğumuzu
ifade etti.
Sosyolog Nurdoğan Arkış Üniversitemiz
Öğrenci ve Akademisyenleriyle Buluştu
Üniversitemiz Hastanesi’nde Dünya
Sosyal Hizmet Günü Etkinliği Düzenlendi