Öğrenim Olanakları

Öğrenci Değişim Programları:

Erasmus Programı

Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteleri arasında işbirliği ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören Erasmus Programına katılmıştır. Erasmus programı, akademik eğitim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve diplomaların geçerli olmasını amaçlamaktadır.

Değişim programı Üniversitemizde 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. Erasmus değişim programı ile ilgilenen öğrenciler Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Biriminden bilgi alabilirler.

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Socrates / Erasmus (Yükseköğretim) Programı Hakkında Bilgiler" için tıklayınız

Farabi Programı

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

Türkiye’de 2009–2010 öğretim yılında uygulanmaya başlanan Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Farabi (Yükseköğretim) Programı Hakkında Bilgiler" için tıklayınız

Mevlana Değişim Programı;

 yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Fakülte İçi Bölümler Arası Yatay Geçiş Olanağı

Genel not ortalaması en az 3.00 olan Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencileri üçüncü yarıyıl başında kayıtlı oldukları fakültenin bölümleri arasında yatay geçiş yapabilirler.

Fakülte İçi Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları:

1- Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde ve fakültelerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.

2- Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on(10)gün öncesine kadar yapılabilir.

3- Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

4- Bölümler arası yatay geçiş kontenjanları; fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.

5- Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulur.

6- Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık bölümünden Mühendislik bölümlerine ve Mühendislik bölümlerinden Mimarlık bölümüne yatay geçiş yapılamaz.

7- Öğretim dili İngilizce olan bölümlere ve zorunlu yabancı dil öğretimi olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı ya da Muafiyet Sınavı başarı belgesi veya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son iki yıl içinde alınmış) istenecektir.

8- Bölümler arası yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Akademik Danışmanlık

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde her öğrenciye öğrenimlerinde karşılaşacakları sorunların çözümünde ve ders seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır.

Öğrenim Dili

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümlerinde öğretim dili en az % 30 İngilizcedir. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğrencinin programı kazandığı dilin dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

İlahiyat Fakültesinde öğretim dili en az % 30 Arapça olup, bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Yaz Okulunda Ders Alma Olanağı

Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi amacıyla açılan yaz okulunda öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, başarılı öğrencilere bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

Uluslar Arası Diploma Eki

Üniversitemizdeki tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileri belirlenmiştir. Böylece yurt dışına giden öğrencilerimiz ile yurt dışından gelecek öğrencilerin ders denklikleri sağlanmıştır. Ayrıca mezunlarımıza, Erasmus programının bir başka standardizasyonu olan ve sahip olunan yeterliliklerin akademik ve mesleki ortamda uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayan ‘diploma eki’ de verilmektedir.                                                                                                                             Diploma Eki (Diploma Supplement; DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş diploma ve derecenin akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin başarıyla tamamladığı derecenin uluslararasındaki düzeyi, içeriği ve statüsünü açıklar.

Yatay ve Dikey Geçiş

Üniversitemizin tüm birimlerine Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (bakınız http://ogrenciisleri.ogu.edu.tr ) doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

Burslar

Üniversitemiz başarılı öğrencilerinden maddi durumu zayıf öğrencilere, her yıl belirlenen kontenjanlar için, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu dahilinde burs verilmektedir. Ayrıca; maddi durumu zayıf ve sporcu 1000 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

Kısmi Zamanlı Statüde Çalışma

Üniversitemizin öğrenciye hizmet veren birimlerinde (spor tesisleri, yemekhane, kütüphane, bilgi işlem, fakülteler vb.) hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla 250 öğrencimiz kısmi zamanlı statüde, saat ücretli olarak çalıştırılmaktadır.

 

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mayıs 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak