KIRTASİYE VE FOTOKOPİ MERKEZİ İÇİN TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ

Yayınlanma Tarihi: 1 Şubat 2020 - Cumartesi

 

İHALE DUYURUSU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

1 –İHALENİN KONUSU VE NİTELİĞİ : Üniversitemiz Mülkiyetinde bulunan toplam iki (2) adet Kırtasiye ve Fotokopi Merkezinin  Personel ve Öğrencilere hizmet  vermek amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bir (1) Yıllığına kiralanması işi ihale edilecektir.

 

2. İHALENİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREDE YAPILACAĞI :

 

S.No.

Kiralanacak Kırtasiye Yerleri                               

İhale Tarihi

İhale Saati

İhalenin Yapılacağı Yer

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

13.02.2020

10:30

Rektörlük 1.Kat Toplantı Salonu

2

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

13.02.2020

14:00

Rektörlük 1.Kat Toplantı Salonu

 

3. İDARENİN ADRESİ : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR  

 

4: İŞİN ADI, SÜRESİ, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:

 

ADET     YÜZÖLÇÜMÜ          Kiralanacak (Kırtasiye) yerleri

1-

20 m2                   ZİRAAT  FAKÜLTESİ  (öğrenci sayısı 866 kişi )

2-

40 m2                             SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ (öğrenci sayısı 883 kişi )

 

 

S.No.

Kiralanacak Kırtasiye Yerleri                              

Kiralama Süresi

Tahmini Yıllık Bedel

(KDV HARİÇ)

Geçici Teminat Tutarı (%3)

1

      ZİRAAT FAKÜLTESİ

1

3.600,00-TL

108,00 TL

2

     SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

1

3.600,00-TL

108,00-TL

 

5- : İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :          

  İsteklilerin :  

       İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)-Kanuni ikametgâh belgesi

B)-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi

C)- 2020 yılına ait T.C. Savcılığından alınan iyi hal kâğıdı (Sabıkasızlık Belgesi)

a) Gerçek kişi olması halinde T.C.  Savcılığı iyi hal kâğıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C.  Savcılığı iyi hal kâğıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)

D-  İmza sirküleri vermesi,

a)   Gerçek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

b)  Tüzel kişi olması halinde. Tüzel kişiliğin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

E- İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,

F-Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya banka geçici teminat mektubu (Geçici teminat bedeli nakit olarak ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe veznesine veya Ziraat Bankası Eskişehir Şubesindeki TR 27 0001 0001 1740 0130 8150 03 IBAN numarasına yatırılabilir.)

G-İhale dokümanları; Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe veznesine veya Ziraat Bankası Eskişehir Şubesindeki  TR27 0001 0001 1740 0130 8150 03 Iban numarasına İşin Adını ve VKN/TC.No. belirterek 100,00 -TL doküman bedelini yatırarak İhale Dokümanını idareden almaları, ayrıca dekontunu ihale dosyasına koymaları zorunludur.

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde,  uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

I- İsteklinin; Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı 

İ- Ticaret sicil gazetesi belgesi,

J-Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,

K-İhale tarihinden en geç bir ay öncesine kadar Vergi ve Sigorta Borcu bulunmadığına dair belgeler

L- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge,

M- Fotokopi, baskı, cilt makinası vb. şartname ve eklerinde belirtilen bulunması gereken zorunlu makine teçhizatın kendi demirbaş envanterinde kayıtlı olduğunu belgelemeli veya yapılan bir sözleşme ile işbu şartnamede istenilen makine-teçhizatın istekli tarafından sözleşme süresi içinde kullanabileceğine dair sözleşmenin aslı.

N- Kullanılacak tüm makine-teçhizat en fazla 5 yıllık olmalı ve istekli alış faturaları vb. belgelerle belgelemeli.

Ö- Yukarıdaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin teklif dosyaları değerlendirmeye

 tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumluluk kabul etmez.

7- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İstekliler ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılırlar.

 


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama İhale İlanları

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

6 Aralık 2022

Dijital Devlet Kavramı | Dr. Öğr. Üyesi Yasin Aydoğdu