Üniversite Hakkında

Ana Sayfa / Üniversitemiz / Üniversite Hakkında / Üniversite Hakkında

Üniversite Hakkında


Misyon (Özgörev)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon (Özbakış)

Bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olmak.

 

Temel Değerler

 Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik: Her düzeydeki yönetsel faaliyetlerimiz açık, şeffaf ve hesap verebilirdir. Yönetim sürecinde tüm paydaşlarımızın görüş ve düşünceleri ile katılımına değer verilir. 

Adil, İlkeli ve Dürüst Yönetim: Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli biçimde davranılır. Doğruluktan ve dürüstlükten taviz verilmez.

Ehliyet ve Liyakat: Üniversitemizde yönetim kademelerinde görev alacak akademik ve idari personelin konusunda ehliyetli ve liyakatli olması esastır.

Bilimsellik ve Etik: Üniversitemizde yapılan çalışmalar, bilimsellik temelinde yapılır, elde edilen bilgi bilimsel etiğe uygun şekilde kullanılır.

Çevreye Saygı ve Estetik: Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinde çevreye saygı bilincini aşılarken, fiziksel mekânlarını estetik duyarlıkta ve çevreye uygun olarak geliştirir.

Topluma ve Ülkeye Hizmet: Eğitim ve araştırma faaliyetlerini topluma ve ülkeye hizmet önceliği ile gerçekleştirir, üretilen bilginin değere dönüştürülmesi için çalışılır.

Özgürlük ve Değerlere Saygı: Üniversite mensupları akademik çalışma ve eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında özgür iradelerini kullanırlar. Özgürlüğün sınırlarını insani, toplumsal ve akademik etik değerler ile yasa ve yönetmelikler belirler.

Girişimcilik ve Yenilikçilik: Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerimizin ve çalışan araştırmacılarımızın, eğitim-öğretimde ve araştırma faaliyetlerinde girişimciliği ve yenilikçiliği ön planda tutması esastır.

Mükemmeliyet ve Kalite: Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet sunumlarında mükemmeliyeti yakalama, en kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için sürekli geliştirme ve iyileştirme düşüncesiyle hareket edilir.